Zoohackathon 2020 is a global competition run by the U.S. Department of State that harnesses the power of technological innovation and the raising of public awareness to combat wildlife trafficking. It brings together coders, university students, wildlife conservation experts, zoos, and other academic and nongovernmental organizations to develop wire-frame/demo technology solution ideas over 2.5 days.  We aim to turn these solution ideas into real-world technologies that can help combat wildlife trafficking into the future.  In prior years, this competition was held in-person, but as COVID-19 has made that infeasible for 2020, we have developed the Virtual Global Zoohackathon 2020. 

Zoohackathon 2020 will divide the world into five regional, or single nation, virtual hackathons, all of which will take place the weekend of November 6-8 (and staggered across different time zones).  These events focus on regional wildlife trafficking challenges -- including prevalent zoonotic disease vectors in each region -- and feature locally focused problem statements, prerecorded and live video presentations, fun and educational moments, partners and mentors, judging, and prizes.

Over 2.5 days, thousands of participants develop creative and innovative ideas for software solutions for real wildlife conservation problems through the Virtual Global Zoohackathon.  The top three winning teams from each regional, or single-nation, hackathon will virtually pitch their solution ideas to a panel of global judges during the Final Global Presentation Day.  This Presentation Day takes place the weekend after the regional hackathons conclude and the judges will announce the 2020 global winner.

Sorry, this is a closed event! Only participants on teams who have been in contact with the U.S. Embassy in their country are allowed to participate. Please visit the Facebook page for your country's Embassy to see if you are eligible to apply!

Why is this important?

The U.S. Department of State plays an important role in the fight against wildlife trafficking by strengthening global enforcement, reducing demand for illegal wildlife products, and expanding international commitments.  Zoohackathon supports these efforts by engaging new audiences to develop new tech solutions to combat wildlife trafficking and building cross-sector partnerships across governments, the private sector, and intergovernmental stakeholders.

 

Cuộc thi Zoohackathon 2020: giải pháp lập trình để chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã!

 

Zoohackathon 2020 là một cuộc thi có quy mô toàn cầu do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức nhằm khai thác sức mạnh của đổi mới công nghệ và nâng cao nhận thức cộng đồng để chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã. Cuộc thi này tập hợp các lập trình viên, sinh viên đại học, chuyên gia bảo tồn động vật hoang dã, ban quản lý vườn thú, các tổ chức học thuật và tổ chức phi chính phủ khác nhằm phát triển các ý tưởng giải pháp công nghệ thử nghiệm/khung xương (wireframe/demo) trong 2,5 ngày diễn ra cuộc thi. Chúng tôi mong muốn biến những ý tưởng giải pháp này thành công nghệ trong thế giới thực có thể giúp chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã trong tương lai. Trong những năm trước, cuộc thi này được tổ chức trực tiếp, nhưng năm nay vì đại dịch COVID-19 không cho phép tổ chức theo hình thức truyền thống nên chúng tôi đã xây dựng Cuộc thi Zoohackathon 2020 trực tuyến toàn cầu.

Cuộc thi Zoohackathon 2020 sẽ chia thế giới thành năm khu vực/quốc gia, hackathon trực tuyến, tất cả các sự kiện khu vực/quốc gia này sẽ diễn ra vào cuối tuần từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 (theo các múi giờ khác nhau). Các sự kiện này tập trung vào những vấn đề thách thức về nạn buôn bán động vật hoang dã tại từng khu vực – trong đó có vấn đề vật trung gian truyền bệnh từ động vật phổ biến ở mỗi khu vực – và các sự kiện sẽ giới thiệu những vấn đề cần giải quyết tại từng khu vực, các bài thuyết trình trực tuyến cũng như được ghi hình trước, chia sẻ những khoảnh khắc tương tác có tính giáo dục và kết nối, với sự tham gia của các đối tác tổ chức cuộc thi và các chuyên gia cố vấn, và cuối cùng là phần đánh giá kết quả và trao giải thưởng.

Trong 2 ngày rưỡi, hàng nghìn người tham gia cuộc thi Zoohackathon toàn cầu trực tuyến sẽ phát triển các ý tưởng sáng tạo và đổi mới cho các giải pháp phần mềm để giải quyết những vấn đề bảo tồn động vật hoang dã trên thực tế. Ba đội thắng giải nhất từ mỗi giải hackathon khu vực/quốc gia sẽ trình bày trực tuyến các ý tưởng giải pháp của họ trước một hội đồng giám khảo toàn cầu trong Ngày thuyết trình toàn cầu cuối cùng. Ngày Thuyết trình này sẽ diễn ra vào cuối tuần tiếp theo sau khi các cuộc thi hackathons khu vực kết thúc và ban giám khảo sẽ công bố đội chiến thắng giải toàn cầu năm 2020.

Tại sao đây là một sự kiện quan trọng?

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống buôn bán động vật hoang dã thông qua các nỗ lực tăng cường thực thi pháp luật toàn cầu, giảm nhu cầu đối với các sản phẩm động vật hoang dã bất hợp pháp và mở rộng các cam kết quốc tế. Cuộc thi Zoohackathon hỗ trợ những nỗ lực này bằng cách thu hút những người tham gia phát triển các giải pháp công nghệ mới nhằm chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã và xây dựng quan hệ đối tác trong lĩnh vực này giữa các chính phủ, khu vực tư nhân và các bên liên chính phủ có liên quan.

Eligibility

Statement of Eligibility, License, and Release: Zoohackathon 2020

 • Must be at least 18 years old;
 • Cannot be personally employed by or have any immediate family employed by, serve as contractors for, or be interns, directors, or officers of the U.S. Government, the U.S. Department of State, or its Organizing Partner(s) (collectively, “Sponsors”) of Zoohackathon 2020 in any way, shape, or form.
 • Meet any and all other conditions of eligibility set forth in the Zoohackathon 2020 Official Terms and Rules (the “Rules”).

Tuyên bố Điều kiện, Giấy phép và Miễn trừ trách nhiệm: Zoohackathon 2020

 • Người tham gia phải từ 18 tuổi trở lên;
 • Không làm việc cho hoặc không có bất kỳ thành viên nào trong gia đình trực hệ làm việc cho, hoặc là nhà thầu cho, hoặc là thực tập sinh, quản lý hoặc viên chức của Chính phủ Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoặc (các) Đối tác tổ chức của những cơ quan này (gọi chung là “Nhà tài trợ ”) trong cuộc thi Zoohackathon 2020 theo bất kỳ cách thức, dạng thức hoặc hình thức nào.
 • Đáp ứng tất cả các điều kiện tham gia được quy định trong Điều khoản và Quy tắc chính thức của cuộc thi Zoohackathon 2020 (“Quy tắc”).

 

Requirements

Each team must submit one final presentation by 12pm (NOON) on November 8 at zoohackathon-2020.devpost.com in order to qualify for judging. The format of the submission is at the team's discretion, but must emphasize the following: 1) rational for choosing the problem statement; 2) approach to addressing the problem statement; 3) choice of code, tech, etc.; and 4) how the demo tech/code/wireframe developed by the team successfully addresses the problem outlined in their chosen problem statement. Presentations will also need to be presented to the judging panel per the attached Rules and Guidelines. 

 

Các đội phải nộp bài thuyết trình cuối cùng trước 12 giờ TRƯA ngày 8 tháng 11 tại địa chỉ zoohackathon-2020.devpost.com để đủ điều kiện được đánh giá. Hình thức của bài nộp do mỗi đội tự quyết định, nhưng phải tập trung vào các vấn đề sau: 1) lý do lựa chọn phát biểu vấn đề; 2) cách tiếp cận để giải quyết vấn đề; 3) lựa chọn code, công nghệ, v.v.; và 4) cách thức bản demo công nghệ/code/wireframe (khung sườn website) do đội phát triển và giải quyết thành công vấn đề được nêu trong tuyên bố vấn đề mà đội đã chọn. Các bài thuyết trình phải được trình bày trước hội đồng giám khảo theo các Quy tắc và Hướng dẫn đính kèm. 

Hackathon Sponsors

Prizes

Publicity Opportunity with US Embassy (3)

The US Embassy in your country will work with you to publicize your solution.

Devpost Achievements

Submitting to this hackathon could earn you:

Judges

Emerson Sy

Emerson Sy
Philippine Center for Terrestrial and Aquatic Research

Craig Kirkpatrick

Craig Kirkpatrick
Regional Wildlife Conservation Advisor /USAID

Sunny Patel

Sunny Patel
CEO of Trends Digital

Nguyen Duc Tien
Professor at SoICT Hanoi University of Science and Technology

Ha Bui
Vice Director at Education for Nature Vietnam

Judging Criteria

 • Quality of Idea/Innovation
  The degree to which the solution makes use of an innovative or creative approach to address an area of wildlife trafficking that has not been sufficiently addressed by existing technology.
 • Impact
  The degree to which this solution addresses a relevant problem for combating wildlife trafficking, has a predictably sustainable lifecycle, can easily be implemented and scaled, and contains a robust means for measuring or estimated results.
 • Interface
  The degree to which this solution is both intuitive and visually appealing for the user, and provides sufficient guidance for user interactions.
 • Chất lượng của Ý tưởng/Sáng tạo
  Mức độ đổi mới hoặc sáng tạo trong cách tiếp cận mà giải pháp sử dụng để giải quyết một vấn đề liên quan đến nạn buôn bán động vật hoang dã chưa được các công nghệ hiện có giải quyết một cách triệt để.
 • Tác động
  Mức độ bền vững, dễ thực hiện, dễ nhân rộng, và dễ lượng hoá kết quả của giải pháp cho vấn đề chống buôn bán động thực vật hoang dã.
 • Giao diện
  Mức độ thân thiện, hấp dẫn về mặt hình ảnh trực quan đối với người sử dụng của giải pháp và việc cung cấp đầy đủ hướng dẫn giúp người sử dụng tương tác.

Questions? Email the hackathon manager

Tell your friends

Hackathon sponsors

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.