Agenda: Virtual Global Zoohackathon 2020

Note: Agenda is according to Philippine Standard Time.

Start time: 17:00 Philippines

Start time: 16:00 Vietnam/Thailand

DAY ONE: Friday, November 6, 2020

17:00 - Welcome Video Clip - Featuring Ambassador Kritenbrink, U.S. Embassy Hanoi

17:05 - Keynote Video Clip from OES Senior Bureau Official Jonathan Moore

17:15 - Welcome and Introduction Video from Event Organizers and Mentors

 • The event organizers will welcome the participants to the competition.
 • Review of the event schedule, ensure that the participants received all of the event instructions, and remind participants about log-on times and where they should watch the pre-recorded video clips;
 • Questions and Answers about the DevPost site and the Slack channel for communication through online chats;
 • Introduction to the wildlife and technology mentors who will be online to answer any of their questions;
 • Short Q&A (All through Slack);
 • Let participants know, all videos will be in English, however there will be Vietnamese translation available as well.

17:35-18:05 - Review of Problem Statements (all wildlife and technology mentors are available for this session.)

 • Participants access the problem statements (which organizers will post to DevPost on Thursday, November 5 before the event starts.)
 • Teams choose only one problem statement on which to work throughout the competition.
 • The teams will work in their groups and begin brainstorming ideas about the solutions that they want to create.
 • Answers from mentors for any questions that the participants may have.

18:05 - Sign off for Day 1

If the participants have any additional questions about the problem statements, they should email the event organizers or mentors or ask the questions through Slack.

 

DAY TWO: Saturday, November 7, 2020

8:00 - Welcome/Kick-Off Video Message from Education for Nature Vietnam (ENV)

 • This short video will welcome participants to Day 2 and ENV will explain what their organization is doing to help combat wildlife trafficking.

 8:10-13:00 - FIRST SESSION OF CODING

 • Through Microsoft Teams, participants will communicate amongst themselves on tech ideas, designs, and coding with help from the technology and wildlife conservation mentors.

During this session, you may reach out to the below mentors for any questions:

 • School of Information & Communication Technology at Hanoi University of Science & Technology
 • WWF Greater Mekong
 • Education for Nature Vietnam

13:00-14:00 - BREAK

14:00 - Technology Mentorship Presentation by Trends Digital 

14:10-17:15 - SECOND SESSION OF CODING

 • Teams will continue to code, communicate with each other though Slack, and ask any questions of the mentors.

During this session, you may reach out to the below mentors for any questions:

 • iTEra Technology Solutions
 • USAID Wildlife Asia

17:15 - Wildlife Conservation Video by Protect Wildlife

 • This will be an opportunity for participants to learn more about the wildlife conservation work that is taking place in their country/region.

17:30-21:00 - THIRD SESSION OF CODING 

 • Teams will continue to code, communicate with each other, and ask any questions of the mentors.

During this session, you may reach out to the below mentors for any questions:

 • Trends Digital 
 • Philippine Center for Terrestrial and Aquatic Research 

21:10 - Video Conclusion of Day 2 by iTEra Technology Solutions 

 • Participants can continue working on their solution idea, or can officially log off for Day 2.

 

DAY THREE – Sunday, November 8, 2020

7:00 - Video Message from ZH2019 Global Winners

 • Event organizers will have sent a link to this video before the event via DevPost Update.

7:30-10:30 - FINAL SESSION OF CODING

 • Teams will finalize their demo technology solution ideas and code.

During this session, you may reach out to the below mentors for any questions:

 • MR. QUOC ANH (Available from 8:30-10:30AM): Expertise in business development in the technology industry - Ask questions in regards to marketing, pitching, and more! 
 • USAID Protect Wildlife

10:30-12:00 - Presentation Prep 

 • For this hour and a half, participants create either a short video (2-3 minutes) or a PPT-based presentation (3 slides max) that describes their tech solution idea.
 • These materials will be shown to the panel of judges.
 • In order for the teams’ solution ideas to qualify and be reviewed by the judging panel, the participants must upload their tech solution ideas, presentations, and videos to DevPost by 12PM noon Philippine Standard Time.
  • The final presentations should be 3 slides maximum.
  • For presentations, teams should mostly focus on the explanation of their solution technology and not the wildlife trafficking challenges – The time will be short, so should focus on the most important part: the tech solution.

12:00-16:00 - BREAK

 • Coders can log-off for lunch and take a break.
 • Judges will review presentations during this time. 
  • IMPORTANT: Participants must log onto the video conferencing platform by 16:00 Philippine Standard Time; if the teams are not online during the judging review, their solution idea cannot win a regional prize/be qualified for the global prize.

16:00-17:30 - Judges Announce the Top Three Winning Teams from the Competition via DevPost Update and Slack

 • All of the participants join Slack to get the final review of the solution ideas from the judging panel.
 • This will be the opportunity for the judges to ask questions from the participants about their solution ideas.
 • Judges will talk about their perspectives about all of the solution ideas.
 • Judges will announce the top-three winning teams and the winner!
  • The top three winning teams will be posted on DevPost.

 17:30 - Closing Video by Regional Environment, Science, Technology, and Health Officer for East and Southeast Asia Hub.   

ZOOHACKATHON ENDS!

 

 

 

Chương trình: Cuộc thi Zoohackathon toàn cầu trực tuyến 2020

Lưu ý: Chương trình được thực hiện theo múi giờ của Philippine

Giờ bắt đầu tại Philippines: 17:00 

Giờ bắt đầu tại Việt Nam/Thái Lan: 16:00

NGÀY THỨ NHẤT: Thứ 6, 6 tháng 11 năm 2020

17:00 – Video phát biểu chào mừng của Đại sứ Kritenbrink, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

17:05 – Video phát biểu dẫn đề của ông Jonathan Moore, cán bộ cấp cao Cục các vấn đề đại dương, khoa học và môi trường quốc tế (OES)

17:15 – Video phát biểu chào mừng và giới thiệu của Ban tổ chức và các cố vấn

 • Ban tổ chức sự kiện chào đón các đội tham gia cuộc thi.
 • Giới thiệu chương trình hoạt động, đảm bảo rằng người tham gia đã nhận được tất cả các hướng dẫn về hoạt động của cuộc thi, lưu ý người tham gia về thời gian đăng nhập và địa chỉ có thể xem các video clip đã được quay trước;
 • Hỏi-đáp về trang DevPost và Nhóm Slack – nhóm phụ trách thông tin liên lạc qua phần trò chuyện trực tuyến;
 • Giới thiệu các cố vấn về vấn đề động vật hoang dã và cố vấn công nghệ, những người sẽ có mặt trực tuyến để trả lời các câu hỏi của người tham gia;
 • Hỏi & Đáp ngắn (thông qua Nhóm Slack);
 • Tất cả các video sẽ bằng tiếng Anh, tuy nhiên cũng  sẽ có phần dịch tiếng Việt.

17:35-18:05 – Xem xét các Tuyên bố giới thiệu vấn đề (tất cả các cố vấn về vấn đề động vật hoang dã và cố vấn công nghệ đều có mặt tại phiên này.)

 • Người tham gia truy cập phần tuyên bố vấn đề(sẽ được Ban tổ chức sẽ đăng lên trang DevPost vào thứ Năm, ngày 5 tháng 11 trước khi sự kiện bắt đầu.)
 • Các đội chỉ chọn một tuyên bố vấn đề duy nhất để giải quyết trong suốt cuộc thi.
 • Các đội sẽ làm việc theo nhóm và cùng đưa ra ý tưởng về các giải pháp mà đội muốn xây dựng.
 • Các cố vấn sẽ giải đáp bất kỳ thắc mắc nào của người tham gia.

18:05 – Đăng xuất, kết thúc ngày thứ 1

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào khác về các tuyên bố vấn đề, người tham gia có thể gửi email cho Ban tổ chức, các cố vấn hoặc chuyển câu hỏi cho Nhóm Slack.

 

NGÀY THỨ HAI: Thứ 7, 7 tháng 11 năm 2020

8:00 – Video phát biểu chào mừng/khởi động cuộc thi của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (EVN)

 • Đây là đoạn video ngắn chào mừng các thí sinh đến với Ngày thứ 2 của cuộc thi và ENV sẽ giới thiệu những hoạt động mà tổ chức đang thực hiện để giúp chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã.

 8:10-13:00 - PHIÊN LẬP TRÌNH THỨ NHẤT

 • Thông qua Nhóm Slack, thí sinh tham gia sẽ trao đổi với nhau về các ý tưởng công nghệ, thiết kế và lập trình với sự trợ giúp từ các cố vấn công nghệ và cố vấn về vấn đề bảo tồn động vật hoang dã.

Trong phiên này, người tham gia có thể liên hệ với các cố vấn từ các đơn vị dưới đây nếu có bất kỳ câu hỏi nào:

 • Công ty iTEra Technology Solutions
 • Quỹ quốc tế bảo vệ nhiên nhiên Tiều vùng sông Mekong mở rộng (WWF Greater Mekong)
 • Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên

13:00-14:00 – NGHỈ TRƯA

14:00 – Bài trình bày của công ty Trends Digital về vấn đề cố vấn trong lĩnh vực công nghệ

14:10-17:15 – PHIÊN LẬP TRÌNH THỨ HAI

 • Các đội sẽ tiếp tục lập trình, trao đổi với nhau thông qua Nhóm Slack và đặt câu hỏi cho các cố vấn nếu có.

Trong phiên này, người tham gia có thể liên hệ với các cố vấn từ các đơn vị dưới đây nếu có bất kỳ câu hỏi nào:

 • Viện Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Chương trình Động vật hoang dã châu Á của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID Wildlife Asia)

17:15 – Video về bảo tồn động vật hoang dã của Chương trình Protect Wildlife

 • Đây sẽ là cơ hội để những người tham gia tìm hiểu thêm về công tác bảo tồn động vật hoang dã đang diễn ra tại quốc gia/khu vực của mình.

17:30-21:00 – PHIÊN LẬP TRÌNH THỨ BA

 • Các đội sẽ tiếp tục lập trình, trao đổi với nhau thông qua Nhóm Slack và đặt câu hỏi cho các cố vấn nếu có.

Trong phiên này, người tham gia có thể liên hệ với các cố vấn từ các đơn vị dưới đây nếu có bất kỳ câu hỏi nào:

 • Công ty Trends Digital 
 • Trung tâm nghiên cứu thủy sinh và động vật trên cạn Philippines

21:10 – Video tổng kết ngày thứ hai của Công ty iTEra Technology Solutions 

 • Người tham gia có thể tiếp tục trao đổi về ý tưởng giải pháp của họ hoặc có thể đăng xuất, kết thúc ngày thứ 2.

 

NGÀY THỨ BA – Chủ nhật, 8 tháng 11 năm 2020

7:00 – Video chia sẻ thông điệp của những người chiến thắng giải ZH2019 toàn cầu 2019

 • Ban tổ chức sẽ gửi link video trước trên trang DevPost

7:30-10:30 – PHIÊN LẬP TRÌNH CUỐI CÙNG

 • Các đội sẽ hoàn thiện code và ý tưởng giải pháp công nghệ phiên bản thử nghiệm(demo).

Trong phiên này, người tham gia có thể liên hệ với các cố vấn từ các đơn vị dưới đây nếu có bất kỳ câu hỏi nào:

·         Công ty Tư vấn công nghệ Bách Khoa

  • ÔNG QUỐC ANH (có mặt từ 8:30-10:30): Chuyên gia về phát triển kinh doanh trong ngành công nghệ - Người tham gia có thể đặt các câu hỏi liên quan đến vấn đề tiếp thị, thuyết trình ý tưởng và các vấn đề khác!
 • Chương trình USAID Protect Wildlife

10:30-12:00 – Chuẩn bị trình bày

 • Trong một tiếng rưỡi này, người tham gia sẽ tạo một video ngắn (1-2 phút) hoặc bản trình bày PowerPoint (tối đa 3 slide) mô tả ý tưởng giải pháp công nghệ của mình.
 • Những video/tài liệu này sẽ được trình chiếu cho hội đồng giám khảo.
 • Để các ý tưởng giải pháp của các nhóm đủ điều kiện và được hội đồng giám khảo xem xét, những người tham gia phải tải các ý tưởng, bản trình bày và video về giải pháp công nghệ của mình lên trang DevPost trước 12 giờ trưa.
  • Bài trình bày cuối cùng nên có độ dài tối đa 3 slide.
  • Đối với phần thuyết trình, các đội chủ yếu nên tập trung vào giải thích về giải pháp công nghệ của mình thay vì trình bày các vấn đề về buôn bán động vật hoang dã - Thời gian trình bày ngắn, vì vậy nên tập trung vào phần quan trọng nhất: giải pháp công nghệ.

12:00-16:00 – NGHỈ

 • Lập trình viên có thể đăng xuất để ăn trưa và nghỉ ngơi.
 • Hội đồng giám khảo sẽ xem xét các bài thuyết trình trong khoảng thời gian này.
 • LƯU Ý: Người tham gia phải đăng nhập vào nền tảng hội nghị trực tuyến trước 16:00; nếu các đội không có mặt trực tuyến trong quá trình đánh giá của giám khảo, ý tưởng giải pháp của họ không thể giành được giải khu vực/không đủ điều kiện tranh giải toàn cầu.

16:00-17:30 - Hội đồng giám khảo công bố ba đội chiến thắng với điểm số cao nhất trên trang DevPost Update và thông qua Nhóm Slack.

 • Tất cả người tham gia tham gia đăng nhập vào nền tảng hội nghị trực tuyến thông qua Nhóm Slack để nhận được đánh giá cuối cùng về các ý tưởng giải pháp từ hội đồng giám khảo.
 • Đây sẽ là cơ hội để hội đồng giám khảo đặt câu hỏi cho những người tham gia về ý tưởng giải pháp của họ.
 • Các giám khảo sẽ chia sẻ quan điểm của họ về tất cả các ý tưởng giải pháp.
 • Các giám khảo công bố ba đội có điểm số cao nhất và đội chiến thắng!
 • Ba đội chiến thắng có điểm số cao nhất sẽ được công bố trên trang DevPost.

 17:30 – Video bế mạc 

CUỘC THI ZOOHACKATHON KẾT THÚC!